Gallio, Christoph/Mosioblo / A Robert Filliou
Album: A Robert Filliou   Collection:Jazz
Artist:Gallio, Christoph/Mosioblo   Added:Dec 2001
Label:Percaso Music  

Recent Airplay
1. Mar 08, 2002: Memory Select
Chokusetsu-No
2. Mar 01, 2002: Memory Select
Pan

Track Listing
1. Chocho   19. Hanno
2. Te   20. 20
3. Inu   21. Kawaii
4. 4   22. 22
5. 5   23. O
6. Aruku   24. Atsumaru
7. 7   25. 25
8. Kyodai   26. 26
9. Abura   27. Dan-Dan
10. 10   28. Omou
11. 11   29. 29
12. Pan   30. Chokusetsu-No
13. Yaban-Jim   31. 31
14. 14   32. Ana
15. Albert   33. Yami
16. 16   34. 34
17. 17   35. 35
18. Tsukaisugiru   36. Zutzu + Neru