Hano, Shoji / Hano, Shoji
Album: Hano, Shoji   Collection:General
Artist:Hano, Shoji   Added:Jun 2001
Label:<No Label Info>  

Recent Airplay
1. Sep 14, 2001: Umami Jazz Program
Futari NO.2
4. Aug 24, 2001: Umami Jazz Program
Sannin
2. Sep 07, 2001: Umami Jazz Program
Sannin
5. Aug 10, 2001: Umami Jazz Program
Sannin
3. Aug 31, 2001: Umami Jazz Program
Ono NO.1

Track Listing
1. Sannin   4. Ono NO.1
2. Futari NO.3   5. Futari NO.1
3. Kaze   6. Ono NO.3
  7. Futari NO.2