Akberov, Djanali / Trio Khan Shushinski
Album: Trio Khan Shushinski   Collection:World
Artist:Akberov, Djanali   Added:Mar 1996
Label:Inedit  

Recent Airplay
1. Mar 19, 2018: Everything A to Z Week 125 - Barbara Dane Set reaired 4-26-21
Mugam Shushtar

Track Listing
1. Mugam Orta Mahur   6. Rahab
2. Mugam Shekaste-I-Fars   7. Mugam Chopan Bayati
3. Mahur Hindi   8. Mugam Shushtar
4. Nava-Nishapur   9. Mugam Dogah
5. Huzzal Zarbi   10. Mansuriye